Breaking

অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ বলিনাৰায়ণ ফুকনলৈ “উচ্চ শিক্ষাৰ অগ্ৰণী, ২০২২” বঁটা প্ৰদান…

0 31

ইটানগৰৰ ডেৰা নাটুং চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ বলিনাৰায়ণ ফুকনক তেওঁৰ অনবদ্য অৱদানৰ বাবে উচ্চ শিক্ষাৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় আৰু শীৰ্ষতম বঁটা “উচ্চ শিক্ষাৰ অগ্ৰণী, ২০২২” প্ৰদান কৰা হয়।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালৰ পৰা এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে।

Leave A Reply