Breaking

Clinical & Public Health Nutritionত UCLৰ মেডিচিন বিভাগৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ চাৰা তেণ্ডুলকাৰৰ…

0 41

শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ কন্যাই সম্পূৰ্ণ কৰিলে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী।

Clinical & Public Health Nutritionত UCLৰ মেডিচিন বিভাগৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰে চাৰা তেণ্ডুলকাৰে।

কন্যাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত পিতৃ শচীন তেণ্ডুলকাৰ৷

Leave A Reply